Brottsförebyggande

Gagnefs kommun landets femte tryggaste kommun!

Gagnefs kommun har klättrat från trettonde plats till femte plats 2020! 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för trettonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKR vill med Öppna jämförelser stimulera till förbättringsarbete och i förlängningen ökad effektivitet genom att redovisa indikatorer för säkerhetsarbetet. I rapporten och tabellbilagorna finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet, samt lärdomar från andra kommuner personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB. Hela rapporten kan läsas via länken Trygghet och säkerhet 2020

Brottsförebyggande arbete

Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. Dessutom måste vi samarbeta med varandra för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i detta arbete.

Samarbete ökar tryggheten

Gagnefs kommun arbetar tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten Dala Mitt och andra myndigheter, organisationer, företag och medborgare för att skapa ett tryggare Gagnef. För att minska antalet brott i kommunen jobbar vi med flera brottsförebyggande åtgärder. 

Medborgarlöfte

Medborgarlöftesmodellen innebär att polisen engagerar och involverar medborgares och medarbetares erfarenheter och kunskaper och låter det avspeglas i polisens arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Arbetssättet utmynnar i ett dokument – medborgarlöfte – som beskriver vilka åtgärder polisen och dess samverkanspartners lovar att vidta för att komma åt identifierade problem. På Formulera medborgarlöften, Brås webbplats finns mer information att läsa om medborgarlöfte. 

Medborgarlöfte Gagnefs kommun 2021 – 2022, pdf.

Samverkansöverenskommelse med Polisen

Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun. Den utgör ett gemensamt dokument, som beskriver de problem parterna valt att samverka om. Överenskommelsen bidrar till att ge ett helhetsperspektiv och skapa samsyn på brotts- eller otrygghetsproblemen, liksom på olika roller och arbetsfördelningen mellan parterna. På Teckna samverkansöverenskommelse, Brås webbplats finns mer information att läsa om samverkansöverenskommelse.

Samverkansöverenskommelse Polisen och Gagnefs kommun 2021 – 2022, pdf.

Kontakt

Bråsamordnare
Rosa Flank
Telefon: 0241-15512
E-post: rosa.flank@gagnef.se