Skolskjuts

Kommunen är enligt Skollagen skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts till elever i grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9 samt särskolan, om det behövs med hänsyn till skolvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller andra särskilda omständigheter. Rätten till skolskjuts gäller mellan bostaden och skolan. Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren för.

Ansökan om skolskjuts ska göras en gång per år (inför kommande läsår). Du ska också göra en ansökan om  förhållandena för barnets boende förändras under läsåret. Ansökan om skolskjuts för läsår 20/21 öppnar i April, mer information kommer. 

Kommunens skolskjutshandläggare, handlägger skolskjutsfrågor utifrån kommunens skolskjutsreglemente. Skolskjuts i Gagnefs kommun körs i Dalatrafiks regi och information om tider och hållplatser går att hitta i Reseplaneraren, och tider särskild skolbuss och skoltaxi finns på skolorna. Man kan även göra en detaljerad sökning från adress till skola och se om man är berättigad skolskjuts.

Skolskjuts vid växelvis boende

För elever med gemensam vårdnad och regelbundet växelvis boende beviljas skolskjuts från båda föräldrarnas hem om båda föräldrarna är folkbokförda i Gagnefs kommun och att linjetrafiken eller upphandlad skjuts kan utnyttjas.

Ansökan skickas in för varje läsår.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Även om avståndet mellan bostaden och skolan, trafikförhållandena, elevens ålder eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts kan någon annan omständighet göra det. Det innebär att det finns en möjlighet för kommunen att bevilja skolskjuts utifrån en helhetsbedömning och efter en individuell prövning i varje enskilt fall. 

Ansökan skickas in för varje läsår.

Skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen

De elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts. Men kommunen ska anordna skolskjuts till den självvalda skolan om eleven var berättigad skolskjuts till placeringsskolan, ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik.

Skolskjuts vid val av skola i annan kommun

Hemkommunens skyldighet att sörja för skolskjuts gäller inte när eleven på grund av personliga skäl tas emot i en annan kommuns grundskola. I stället övergår skyldigheten till den mottagande kommunen.

En elev som går i en annan kommuns grundskola på grund av särskilda skäl har i vissa fall rätt till skolskjuts inom den mottagande kommunen. Den kommun som anordnar utbildningen, det vill säga den mottagande kommunen, ska ombesörja att skolskjuts anordnas i dessa fall. Ingen kompletterande trafik sätts in i befintlig trafik. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.

Elever som valt att gå en annan kommunal/fristående grundskola och var berättigade skolskjuts i den anvisade skolan blir berättigade skolskjuts.

Vinterskolskjuts

Elever som är folkbokförda i Bodarna och Myrheden och går i åk 7-9 är inte berättigade till skolskjuts enligt det beslut som Barn- och utbildningsnämnden fattade 2004-06-17, §§ 3, 103.

I den bedömning som ligger till grund för beslutet har man tagit hänsyn till dels elevernas ålder och trafikmognad, dels ett antal kriterier avseende trafiksäkerhet, såsom trafikfrekvens, sikt, framkomlighet, hastighet mm.

Bedömningen som har gjorts är att eleverna kan ta sig till och från skolan på ett trafiksäkert sätt.

Under vintertid kan det dock uppstå situationer när det blir trångt på bron över Västerdalälven på grund av snöhinder. Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket som skall följa upp, att snöröjningen på bron fungerar.

Vid prövning av rätt till skolskjuts skall kommunen ta hänsyn till trafikförhållandena. Om det under vintertid uppstår förhållanden som skapar en trafiksituation som inte kan betecknas som säker så skall det prövas.

Rätt till skolskjuts medges fr.o.m. 1 november till och med 31 mars, busskorten skickas ut en vecka innan och man behöver inte skicka in en ansökan.

Ansvar

Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, vårdnadshavarna och elever har alla del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan. Eftersom många parter berörs i skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra exakta gränser för vars och ens ansvar.

  • Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen.
  • Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. 
  • Skolenhetens personal ansvarar för mottagande och avlämning vid buss/taxi i den grad det krävs utifrån elevernas ålder och mognad. Om väntetid vid bussbyte förekommer har skolan/kommunen ansvar för eleven under den tiden.

Förlorat busskort

Om en elev tappar bort sitt busskort ska du kontakta skolans administratör som ger ut ett nytt kort mot en administrativ avgift på 100 kronor.

Ej fungerande kort

Om en elevs busskort slutar att fungera ska du kontakta skolans administratör som ger ut ett nytt om man lämnar in det trasiga kortet.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Alla elever i Gagnef är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid. Om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan ska du kontakta försäkringsbolaget Folksam på telefon 020-45 00 00. Då kan ditt barn få åka taxi till och från skolan. Mer information om olycksfallsförsäkringen hittar du under Barn- och utbildning, Försäkringar.

Hur skolskjuts anordnas

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationsmedel (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi (beställningsskjuts). Kommunen anordnar transporterna på lämpligt sätt, dock med hänsyn till trafikförhållanden och övriga ovan angivna omständigheter.

Rätt till skolskjuts innebär inte att skjuts måste ordnas från bostadsadressen till skolan. Elever kan exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet.

Skolskjutstiderna måste inte anpassas till varje elevs skoltider. Eftersom samordning sker av skolskjutsen kommer väntetider att uppstå. Väntetiden i övrigt ska hållas på en rimlig nivå med en strävan att inte överskrida 45 minuter per tillfälle. Elever som åker med linjetrafik och byter buss kan få två väntetider till och från skolan. Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter per tur, (avsteg från detta kan göras om kommunen så beslutar)

Avståndsregler finns i skolskjutsreglementet i bilagan.

Resebidrag, gymnasieelever

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast bidrag till elevresor. Kommunen får bestämma om stödet ska ges kontant eller genom tillhanda hållande av busskort, Gagnefs kommun tillhanda håller busskort. Kommunen är inte skyldig att anordna transporter utan endast ansvara för resekostnader. Enligt 2§ förordningen får kommunen bestämma hur resorna ska ske.

Kontant resebidrag gäller elever som har 6 kilometer eller mer till skolan och inte kan erbjudas skolskjuts eller kollektivt färdmedel för resa till skola/APL eller om det är minst 6 km till hållplats för kollektivt färdmedel.


Senast uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Fredrika Mattsson