Överklagan

Om du inte är nöjd med det beslut som du fått, från socialtjänstens biståndshandläggare eller socialsekreterare, har du rätt att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten i Dalarna. Överklagan skall du skicka till:

Biståndshandläggare/socialsekreterare
Individ- och Familjeomsorgen
Gagnefs kommun
785 80 GAGNEF

Kommunen omprövar ditt beslut och om beslutet inte ändras enligt din begäran sänds beslutet vidare till Förvaltningsrätten i Dalarna för prövning.

I överklagan skall du tala om vad du inte är nöjd med i beslutet. Skriv även ner för ärendet nya betydelsefulla uppgifter som kommit till och som kan göra att beslutet bör ändras.


• Överklagandet måste ha inkommit till biståndshandläggaren/socialsekreteraren vid Individ- och Familjeomsorgen inom tre veckor från den dag då du erhöll beslutet. Om du överskrider denna tid kan ditt överklagande inte tas upp till prövning.
• Överklagandet skall ske skriftligt.
• Skriv ner det som du anser vara felaktigt i beslutet och som du vill överklaga. Notera nya fakta som tillkommit.
• Skrivelsen skall vara undertecknad av dig eller ditt ombud. Används ombud skall fullmakt bifogas.
• Uppge namn, adress och telefonnummer.


Behöver du hjälp eller mer information om hur man överklagar kan du kontakta din biståndshandläggare/socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen.


Senast uppdaterad: 2020-11-20
Sidansvarig: Maria Eriksson