Taxor och avgifter

Huvudprincipen vid uträkning av avgiften är att den inte får vara högre än att du får kvar tillräckligt med pengar för dina personliga behov. 

Beloppet för personliga behov kallas förbehållsbelopp och omräknas årsvis i förhållande till prisbasbeloppet. Avgiften beräknas på det belopp, disponibelt avgiftsutrymme, som blir kvar efter att skatt, bostadskostnad och förbehållsbeloppet dragits av. Det finns även ett tak, så kallad maxtaxa, för hur mycket man ska betala för sin omsorg.

För 2020 är maxtaxan 2 125 kronor. 

Hur beräknas avgiften?

Avgiften beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala.

När du beviljas insatser via kommunens biståndshandläggare får du blanketten "Underlag för avgiftsberäkning" där du ska fylla i dina uppgifter om inkomster och boendekostnader.

Blanketten skickar du snarast möjligt till: Gagnefs kommun, Avgiftshandläggaren, 785 80 Gagnef

När blanketten kommit till oss gör vi en avgiftsberäkning för att se om du kan betala avgiften. 
Avgiften beräknas individuellt för varje person och du är skyldig att själv tala om för oss om det sker förändringar under året som kan påverka beräkningen av avgiften.
Beräkning av inkomster görs ut ifrån lämnade uppgifter på avgiftsberäkningsunderlaget samt uppgifter som hämtas från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Ett avgiftsbeslut skickas hem till dig.

Hur görs inkomstberäkning för makar/sammanboende?

För makar läggs inkomsterna ihop och fördelas med hälften på vardera maken och bostadskostnaden delas på dem båda. Om bara en av makarna har insatser ska bådas gemensamma inkomster ändå räknas med.

För sambor beräknas inkomsterna var för sig men bostadskostnaden delas på dem båda. Det finns inte lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.

Om båda makar/sambor har insatser betalar de avgiften var för sig.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det belopp som du har rätt att behålla av din inkomst för att täcka normala levnadskostnader, inklusive boendekostnaden, innan avgift för t.ex. hemtjänst kan tas ut.
Förbehållsbeloppet består av två delar, minimibelopp och bostadskostnad.
Minimibelopp avser de pengar du behöver för att klara utgifter för dina personliga behov utöver avgifter och boendekostnad.
Minimibeloppet för ensamstående är 5 339 kronor/månad och för sammanlevande makar och partners 4 512 kronor/person och månad avseende år 2020.

Minimibeloppet ska räcka till bland annat: Livsmedel, dagstidningar, telefon- och TV-avgift, fritid och hygien, hemförsäkring, hushållsel, öppen hälso- och sjukvård, resor, läkemedel och tandvård, kläder och skor, förbrukningsvaror och möbler.

Kostnaderna för de olika utgiftsposterna som minimibeloppet ska täcka hämtas från Konsumentverket och baseras på riksnormen för försörjningsstöd.

Förbehållsbeloppet omräknas årsvis i förhållande till prisbasbeloppet.

Inkomst – Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymmet

Maxtaxa

I Socialtjänstlagen kapitel 8 § 3-9 finns bestämmelser för hur kommunen får ta ut avgift för vård och omsorg. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2 125 kronor per månad i vård- och omsorgsavgift under 2020. Förutom vård- och omsorgsavgifterna kan kostnader för boende, kost och hjälpmedel tillkomma och faktureras särskilt.
Maxtaxan omräknas årsvis i förhållande till prisbasbeloppet.

Maxtaxa i ordinärt boende (2020)

Avgifter som ingår i maxtaxan eller avgiftsutrymmet
Hemtjänst, 365 kr/påbörjad timme
Trygghetslarm 224 kronor/månad
Utryckning vid trygghetslarm, 365 kr/timme, summerat per månad
Växelplats omvårdnad, 71 kr/dag
Dagverksamhet, 30 kronor/dag
Hemsjukvård/hembesök, 150 kronor/besök (max 450 kr/månad)

Kostnader som faktureras och som inte ingår i maxtaxan
Mat vid växelboende 113 kronor/dygn
Hjälpmedel 150 kronor/styck (kan även förekomma andra prislappar)
Städmaterial
Installation av trygghetslarm, 730 kr
Sen avbokning av hemtjänst (inom 24 timmar) 150 kr/gång
Hemsjukvård/hembesök, 150 kronor/besök (max 450 kronor/månad)
Matkostnad Dagverksamhet 61 kr/dag

Maxtaxa i särskilt boende (2020)

Avgift som ingår i maxtaxan eller avgiftsutrymmet
Omvårdnad (max 2 125 kr/mån)

Kostnader som faktureras och som inte ingår i maxtaxan
Matabonnemang 3 384 kronor/månad
Hyra, beroende på lägenhet och yta
El 62 kr/mån
Tvätt 112 kr/mån
Hjälpmedelsavgift 50 kr/mån
Förbrukningsvaror 102 kr/mån (frivilligt)

Överklaga avgiftsbeslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått kan du överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten i Dalarna. Överklagandet skickas till Gagnefs kommun, Avgiftshandläggare Vård och omsorg, 785 80 Gagnef.


Senast uppdaterad: 2020-01-13
Sidansvarig: Maria Eriksson