Anhörigstöd

Stöd till dig som är anhörig finns inom alla socialtjänstens verksamheter. Stödet kan bestå i insatser som underlättar för dig som anhörig, det kan också vara att du får rätt bemötande och information om var du kan vända dig med olika frågor. Här på hemsidan finns ett urval av det Gagnefs kommun kan hjälpa dig med. Om du undrar över något är du välkommen att kontakta respektive avdelning.

Anhörigkonsulent

Kommunen har en anhörigkonsulent dit du kan vända dig för att få råd, stöd och vägledning samt information och hjälp om var du vänder dig i olika frågor.

Anhörigkonsulenten kan erbjuda:

 • Enskilda samtal - Under samtalet har du möjlighet att tala om hur du har det, hur du mår, svåra saker eller annat som känns viktigt. Samtal sker i kommunens lokal eller hemma hos dig. Samtal kan också ske via telefon.
 • Anhöriggrupper med olika inriktning- Här finns möjlighet att träffa andra anhöriga med liknande situation i en trygg gemenskap.
 • Utbildningar och föreläsningar.
 • Information.
 • Må bra-aktiviteter med hälsofokus.

Demenssjuksköterska

Till demenssjuksköterskan kan du som har en närstående med minnesproblem eller en demensdiagnos vända dig för att få råd, stöd och vägledning.
Demenssjuksköterskan gör vid behov hembesök, har samtal och håller i anhöriggrupper.
För dig som önskar träffa andra i samma situation finns samtalsgrupp.

Kort för anhörigvårdare

Du som vårdar en anhörig kan få ett kort som du kan ha med dig. Syftet med kortet är att ge information om du som är anhörigvårdare skulle bli hastigt sjuk eller råka ut för en olycka.
På kortet fyller du i ditt namn, namn på den du vårdar samt vilka personer som ska kontaktas. Kortet delas ut av: anhörigkonsulent, demenssjuksköterska, biståndshandläggare och anhörigstödjare.

Nedan finns exempel på insatser/verksamheter som kan ge dig som anhörig hjälp och stöd på olika sätt. Vissa av insatserna är biståndsbedömda.

 • Anhörigstödjare - Avlöser dig som vårdar närstående i hemmet. Avlösning i hemmet kan du få både som regelbunden och/eller tillfällig insats enligt socialtjänstlagen. Syftet med insatsen är att du ska få avlösning i omvårdnadsarbetet och tid att uträtta sysslor utanför hemmet. 
 • Biståndshandläggare - Kommunens biståndshandläggare ger dig som är anhörig råd och stöd om vilka insatser du kan ansöka om för egen del eller till den du vårdar. Kommunens biståndshandläggare kan också ge dig information om det anhörigstöd som finns i kommunen.
 • Hemtjänst - Inom hemtjänsten utför man insatser som både vänder sig till dig som anhörig och den som är i behov av hjälp. Hemtjänstpersonalen kan också ge råd och stöd om det utbud som kommunen erbjuder.
 • Växelboende - Om du som anhörig behöver vila kan den du vårdar få vistas på ett växelboende. Det kan vara vid ett enstaka tillfälle eller i återkommande perioder. Om du vill ansöka om växelboende ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.
 • Dagverksamhet för dementa - Om du som är anhörig behöver avlastning dagtid kan den du vårdar få plats på dagverksamhet för dementa. I verksamheten finns personal som är speciellt utbildad för att aktivera personer med demensdiagnoser.
 • Särskilt boende - På kommunens särskilda boenden strävar personalen efter att ha ett gott bemötande till dig som är anhörig. Du ska alltid känna att du kan prata med personalen om det som känns viktigt för dig i din roll som anhörig. Du som anhörig bjuds också in till vissa aktiviteter under året.
 • Hemrehab - Sjukgymnast och arbetsterapeut utreder, bedömer och genomför behandlingar som ska bidra till att stärka individens självständighet och att främja aktivitet/delaktighet i vardagen. Hjälpmedel förskrivs efter en bedömning av legitimerad personal. Anhöriga kan vara till stöd vid träning eller vid användandet av hjälpmedlet. Hjälpmedel och olika informations- kommunikationstjänster kan bidra till ökad aktivitet, delaktighet, trygghet och säkerhet för individ och anhöriga.
 • Bostadsanpassning - Om man bor permanent i sin bostad kan man få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, till exempel hygienutrymme. Åtgärderna ska leda till att man får en bostad som passar de egna behoven. Syftet är att den som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget hem. En bostadsanpassning kan vara betydelsefull och underlätta för en anhörig som hjälper en närstående.
 • LSS - Inom LSS finns olika verksamheter som verkställer stöd enligt LSS som är direkt riktat till dig som är anhörig, exempelvis avlösarservice i hemmet.
 • Vuxen/missbruk - I vuxen/missbruksgruppen arbetar socialsekreterare. Du som har en anhörig med missbruksproblematik kan få anhörigstöd i form av råd och stöd. Om du är anhörig till en person med beroendeproblematik, kan du ansöka om behandling för egen del om du upplever att du har medberoendeproblematik och kan under vissa förhållanden få det beviljat enligt SoL § 4:1. Kontakt med vuxen/missbruksgruppen får du via receptionen på socialförvaltningen.
 • Socialpsykiatri - I Gagnefs kommun finns det en dagverksamhet, ett boende och boendestöd som vänder sig till människor med psykisk ohälsa. På gruppbostaden Kajen finns korttidsplatser som kan avlasta dig som anhörig om du behöver åka bort eller om du behöver vila.

Senast uppdaterad: 2020-10-05
Sidansvarig: Sinikka Brynedal