Översiktsplan 2040 antagen av kommunfullmäktige

Processbeskrivning

Kommunens Översiktsplan 2040 antogs av kommunfullmäktige den 13 juni. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens vilja med utvecklingen. Planen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.