Antagning av detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka)

Rätt att överklaga har sakägare m fl som under granskningen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts. Överklagandet ska skickas till kommunen, som sedan skickar det till mark- och miljödomstolen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.

https://gagnef.se/bygga-bo-miljoe/fysisk-planering/detaljplanering/paagaaende-planarbete/ 


Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Eric Larsson