Avfall och avfallstransporter

Det kan uppstå mycket avfall i ett företag eller en verksamhet, vare sig den är privat eller offentlig. Genom att du sorterar din verksamhets avfall kan det mesta återanvändas eller återvinnas. Här får du mer information om hur du förvarar, sorterar och transporterar olika slags avfall.

Verksamheternas hushållsavfall

Dala Vatten och Avfall AB  tar hand om företag och verksamheters hushållsavfall, d.v.s. det avfall som uppstår på grund av att människor vistas i lokalerna eller inom verksamhetens område. Det är till exempel avfall från personalutrymmen som fika/lunchrum och toaletter. För övrigt avfall från verksamheten får man själv ombesörja miljöriktig hantering.

Hantering av fett

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste du installera en fettavskiljare till avloppet. Om du som verksamhetsägare hanterar stora mängder fett kan du också vara tvungen att ha ett uppsamlingskärl.

Farligt avfall

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och/eller hälsa och är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler. Nedan anges några exempel på farligt avfall.

 • Oljeavfall, lösningsmedelsavfall
 • Färg- och lackavfall, limavfall
 • Starkt surt eller alkaliskt avfall
 • Avfall som innehåller tungmetaller eller cyanid
 • Avfall som innehåller PCB
 • Bekämpningsmedelsavfall
 • Laboratorieavfall
 • Skurvatten

Förvaring och märkning

Farligt avfall ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Varje enskild förpackning ska märkas med uppgift om innehåll. Märkningen ska vara beständig och väl synlig.

Det är i normalfallet förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall eller blanda farligt avfall med övrigt avfall. Det finns möjligheter till undantag om syftet är att förbättra säkerheten vid transport, förbättra möjligheterna till återvinning eller om det görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt.

Farligt avfall ska förvaras i särskilt utrymme och på särskild anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark. För övrigt gäller samma krav på försiktighet som vid förvaring och hantering av kemikalier.

Journalföring

Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra journal om:

 • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
 • Mängden farligt avfall som uppkommer
 • De anläggningar som avfall transporteras till
 • Anteckningarna ska sparas i minst fem år
 • Mellanlagring och slutligt omhändertagande

Den som mellanlagrar farligt avfall, som inte har uppkommit i den egna verksamheten, ska anmäla detta till miljönämnden.

Om det rör sig om stora mängderna ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. Lagring av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten är inte anmälnings- eller tillståndspliktig. Slutligt omhändertagande av avfall kräver alltid tillstånd från Länsstyrelsen eller Miljödomstolen.

Transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet får (med nedanstående undantag) endast utföras av den som har Länsstyrelsens tillstånd. Det är tillåtet att transportera mindre mängder farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten om detta anmäls till Länsstyrelsen. Anmälan ska göras vart femte år. Vissa typer av farligt avfall klassas även som farligt gods och omfattas då av ett särskilt regelverk, som innehåller föreskrifter om transport, förpackning och märkning.

Följande mängder får transporteras efter anmälan till Länsstyrelsen

 • Högst två fat (400 liter) oljeavfall per år
 • Högst 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år
 • Högst 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år
 • 300 hela lysrör eller andra ljuskällor per transport
 • 300 kg använt köldmedium per transport
 • 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport
 • Sammanlagt högst 100 kg/år av övrigt farligt avfall

OBS! Det är inte tillåtet att själv transportera farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium!

Kontrollera vart avfallet tar vägen!

Den som har en verksamhet där farligt avfall uppkommer och som lämnar farligt avfall för transport och omhändertagande ska se till att både transportören och mottagaren av det farliga avfallet har de tillstånd som krävs. Det ska upprättas ett transportdokument för det farliga avfallet. 

Anmälan/tillstånd för transport av avfall

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen.

Transporterar du mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år ska du ansöka om tillstånd. Du ska också ansöka om tillstånd om du ska transportera avfall som inte är farligt men överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per år. Avfallet ska ha uppkommit i en yrkesmässig verksamhet.

Transporterar du mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år räcker det att anmäla det. Du behöver också anmäla om du samlar in farligt avfall eller om du är handlare eller mäklare av avfall.

 


Senast uppdaterad: 2019-03-13
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se