Granskning 4 mars tom 4 maj 2022

Gagnefs kommuns Översiktsplan 2040

Processkarta

Översiktsplan 2040 

I översiktsplanen ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens vilja med utvecklingen.  

Granskningshandlingarna

ÖP 2040 handlingarna bör läsas digitalt och dubbelsidigt för bästa upplevelse.

En del av filerna är relativt stora varför det kan ta en stund innan de öppnas/laddas ner.

Ikoner
Ändra mellan en och två sidor

Efter samrådet ställs ÖP 2040 ut på granskning

När en översiktsplan förnyas eller ersätts börjar processen med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. Därefter skickas förslaget ut på samråd. Samrådet med ett förslag till ny översiktsplan pågick fr.o.m. 2021-10-08 t.o.m. 2021-12-02. Det innebär att kommunen samråder planförslaget med kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan, myndigheter och föreningar. Syftet med samrådet är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet har skett genom hybridmöten (med både fysisk och digital medverkan) på varje större tätort, myndighetsmöten, hemsida och annonsering.


Efter genomfört samråd upprättades en samrådsredogörelse. Den redovisar de inkomna synpunkterna under samrådet samt hur kommunen ställer sig till dessa. Inkomna synpunkter har lett till ett antal förändringar, kompletteringar och redigering av ÖP 2040. De bemötanden som gjorts i samrådsredogörelsen ligger till grund för de förändringar som gjorts i granskningshandlingarna. På grund av omfattande synpunkter kommer endast de kommuntäckande delarna av ÖP 2040 gå på granskning under våren 2022. I praktiken är det kapitel 1, 2, 3.1 samt 3.2 som går ut på granskning våren 2022. Det innebär att kommande arbete med tätortsfördjupningarna (samrådshandlingar kap 3.3 blir 7 stycken fördjupade översiktsplaner) och plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan) senareläggs för att bearbeta alla inkomna synpunkter. 

Tyck till under granskningen!

Kommunen ställer ut översiktsplanen på granskning fr.o.m. 2022-03-04 t.o.m. 2022-05-04. Vi önskar att få in alla synpunkter skriftligt via registrator@gagnef.se eller Gagnefs kommun, 78580 Gagnef. Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. 

Vad som händer efter granskningen?

Efter genomförd granskning upprättas ett särskilt utlåtande vilken redovisar inkomna synpunkter samt hur kommunen ställer sig till dessa. Inkomna synpunkter ingår i omarbetningen av förslaget som i nästa skede antas av Kommunfullmäktige och slutligen vinner laga kraft. Kommunen räknar med att anta planen under 2022. Översiktsplanen ska sen aktualitetsförklaras genom en planeringsstrategi varje mandatperiod.