Pågående planarbete

Antagande av upphävande av detaljplan Utby 1:37 m fl, Djurmo

Kommunstyrelsen antog 2021-09-07 upphävande av detaljplan Utby 1:37 m fl, Djurmo. Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2020-09-13.

Hur man överklagar Rätt att överklaga har sakägare m fl som under granskningen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts. Överklagandet ska skickas till kommunen, som sedan skickar det till mark- och miljödomstolen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Av överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas genom att t.ex. anger ärendets diarienummer eller paragraf i protokollet. Ange även varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer.

Ett överklagande av ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet eller justerat protokoll över beslutet att anta detaljplanen eller områdesbestämmelserna har tillkännagetts. Med tillkännagetts menas att ett meddelande om att beslutet tagits satts upp på kommunens anslagstavla.

Överklagan ska framföras skriftligt till Gagnefs kommun Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsavdelningen 785 80 GAGNEF

Välkommen med dina synpunkter

Du som har synpunkter på planförslaget ska lämna dessa skriftligen senast den

10 augusti 2021 till Gagnefs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 785 80 Gagnef eller registrator@gagnef.se.

Handlingar

Planhandlingarna består av:

Kontakt

Samhällsplanerare
Eric Larsson
Telefon: 0241-15158
E-post: eric.larsson@gagnef.se