Riva, rivningslov

Rivningslov behövs av likartade anledningar som bygglov behövs. En rivning innebär en förändring av den miljön vi ser och upplever. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer din ansökan om lov eller anmälan bland annat utifrån byggnadens kulturhistoriska värden och vilka farliga avfall som den kan innehålla.

Rivningslov behövs bara inom detaljplanelagda områden eller inom områden där sådant lov krävs i områdesbestämmelser. Om din fastighet inte berörs av detaljplan eller områdesbestämmelser räcker det med att en anmälan om rivning görs.

Rivningslov behövs normalt inte för rivning av byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Du behöver till exempel söka rivningslov när du ska flytta en byggnad från en plats till en annan. Du behöver då rivningslov för bortforslande från den befintliga platsen och behöver ansöka om bygglov för att kunna uppföra byggnaden på den nya platsen.

​Omhändertagande av avfall

Innan du får riva byggnaden måste du göra en inventering av vilket avfall som uppstår. Särskilt viktigt är det att inventera det farliga avfallet (ex. lysrör, PCB, kvicksilver).

Riskmaterial och farliga produkter som påträffas måste monteras ned och tas bort på ett säkert sätt innan rivningsarbetena får börja.

Avfall får aldrig eldas. Detta är ett brott och leder till polisanmälan!

Materialen plockas loss var för sig och sorteras vid rivningen. Så mycket som möjligt ska återanvändas:

  1. Se över möjligheten för återanvändning av produkter (sälj eller skänk bort om det är funktionsdugligt, ex. dörrar, fönster, radiatorer)

  2. Återvinning av materialet (ex. metaller, betong)

  3. Återvinning av energi (ex. trä och plast kan köras till avfallsförbränningsanläggning)

  4. Deponering (ex. kakel, porslin, keramik och fönsterglas)

För att kontrollera att kraven uppfylls kan Myndighetsnämnden miljö och bygg göra inspektion på plats och/eller begära in handlingar.

Ansökan

 

Ansök om rivningslov

Du ansöker om bygglov genom att använda vår e-tjänst.

Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

 

Ansökan sker i första hand via vår e-tjänst. För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

När du ansöker om rivningslov eller rivningsanmälan behöver du lämna in:

  • Ansökningsblankett (länk till ansökan om rivningslov)

  • Situationsplan över den aktuella fastigheten med de befintliga byggnaderna markerade, före och efter rivning.

  • Foton över det som ska rivas eller bortforslas.

  • Kontrollplan rivning (exempel kontrollplan rivning)

  • Inventeringslista över vilket avfall som uppstår och hur det tas om hand. Särskilt viktigt är det att inventera det farliga avfallet (ex. lysrör, PCB, kvicksilver). (exempel inventeringslista rivning)

Inventeringslista rivningsmaterial

Minsta antal fraktioner vid sortering av rivningsavfall bör vara nio stycken:

1. Utsorterade produkter och material för återanvändning

2. Farligt avfall (olika slag separeras)

3. El-avfall (olika slag separeras)

4. Trä

5. Plast för återvinning

6. Brännbart

7. Skrot och metall

8. Fyllnadsmassor

9. Deponi (utsorterat) eller blandat avfall för eftersortering

Om du har stora mängder rivningsavfall bör dessa inte lämnas på återvinningscentralen, då detta inte är ett hushållsavfall. Rivningsavfallet ska istället lämnas till annan godkänd mottagare.

 

 


Senast uppdaterad: 2021-10-29
Sidansvarig: Hampus Åkerman