Värmepump

En värmepump använder värme i berggrund, jord, vatten eller luft för uppvärmning av bostäder. 

Planerar du att installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten eller sjövatten som värmekälla? Då måste du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden först.

Du får inte börja arbetet innan du har fått ditt beslut.  Anmälan skall vara skriftlig och lämnas i god tid (helst 6 veckor innan) du tänker installera pumpen. Om du installerar en värmepump utan att anmäla detta blir du tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift.

En värmepump som använder luft som värmekälla behöver du inte anmäla. En luftvärmepump kan låta en del så tänk på att placera den så att risken för bullerstörning blir liten, både för dig och för dina grannar.

Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde gäller särskilda föreskrifter. Beroende på dessa kan det vara förbjudet eller tillståndspliktigt med en värmepumpsanläggning. Du hittar föreskrifterna under Vattenskyddsområden

Kontrollera var det finns ledningar på din tomt med hjälp av Ledningskollen. Se länk i högerspalten. 

Om du tänker placera din anläggning på någon annans mark måste du bifoga en kopia på en skriftlig överenskommelse med markägaren. Vill du använda kommunens mark, kontakta Tekniska förvaltningen.

När du lämnat in din anmälan får Dala Vatten och Avfall AB möjlighet att yttra sig över den, och förutsättningar på platsen kontrolleras via kartan.

Vid en placering av borrhålet som kan påverka grannar (exempelvis om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns) får grannar lämna sina synpunkter på placeringen. Detta gör att handläggningen tar lite längre tid. 

Verkar allt okej får du därefter ett föreläggande med försiktighetsmått som skall följas både vid borrning, nedgrävning av slang och installation. Det är du som fastighetsägare som ansvarar att försiktighetsmåtten följs. Det är därför viktigt att du visar beslutet för alla inblandade entreprenörer.

Det är även viktigt att planera för att eventuellt borrvatten (så kallat borrkax) tas omhand.

Avgift 

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift på 1730 kr, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan. Om du behöver söka tillstånd blir avgiften högre.

Kartavgift på 450 kr tillkommer om du beställer en karta från kommunens kartenhet.  

 

Har din värmepumpsanläggning en uttagen eller tillförd effekt på mer än tio megawatt? Då måste du söka tillstånd för detta. För större anläggningar kan det även behövas tillstånd för hantering av brandfarlig vara, för köldbärarvätskan, samt installation av köldmedieanläggning. Det behövs inte för en- och tvåbostadshus.

Anmälan

Anmälan värmepump

Du anmäler installation av värmepump genom att använda vår e-tjänst.

Anmälan installation av värmepumpsanläggning

Anmälan sker i första hand via vår e-tjänst. För att anmäla via e-tjänsten behöver du ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

 

När du fyller i e-tjänsten behöver du kunna besvara följande frågor:

  • Märke och modell av värmepump

  • Max tillförd effekt (kW) och max uttagen effekt (kW) (max uttagen effekt måste anges)

  • Typ och mängd köldmedium

  • Längd kollektorslang för ytjordvärme och sjövärme

  • Typ och mängd av köldbärarvätska

  • Placering av energibrunn eller läggning av kollektorslang för ytjordvärme och sjövärme (ritas in i karta)

  • Kontaktuppgifter till installatör/brunnsborrare/gräventreprenör

  • Information om brunnsborrare är certifierad, typ av certifikat samt certifikatsnummer. 

Den som inte har möjlighet att ansöka digitalt hänvisas till att ansöka via blankett som finns tillgänglig för nedladdning här på vår webbplats - Anmälan värmepump (PDF).

Skicka in en tomtkarta tillsammans med din anmälan. Där ritar du in var du har tänkt borra eller lägga kollektorslang. Rita också in din egen och grannars avloppsanläggningar samt egna vattentäkter, om det inte finns kommunalt avlopp. 


Senast uppdaterad: 2021-05-10
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Blanketter

Blankett: Anmälan värmepump

Information och riktlinjer:

bergvärme

# jordvärme

# sjövärme