Planprocessen

Översiktsplan

 

Samråd
När en översiktsplan utarbetat och ett planförslag finns framtaget ska detta processa med politiken, kommuninvånare, fritidsboende och en rad myndigheter. Förslaget ska vara föremål för samråd och granskning i form av breda remisser, offentliga möten, it-baserade diskussionsforum mm. Såväl samrådsskedet som utställningsskedet ska vara minst två månader.

Utställning
Efter samrådet bearbetas planförslaget utifrån inkomna synpunkter för att sedan ställas ut för granskning. Kommunen ska kungöra utställningen av planförslaget innan utställningstiden börjar. Alla inkomna synpunkter och bemötanden från kommunen ska sedan sammanställas i en samrådsredogörelse. Efter bearbetning av planförslaget ska detta ställas ut för granskning. Inkomna synpunkter från utställningsskedet samt länsstyrelsens granskningsyttrande och kommunens bemötanden sammanställs i ett särskilt utlåtande.

Antagande
En översiktsplan antas av kommunfullmäktige och beslut om antagande gäller först då beslutet har vunnit laga kraft. En översiktsplan är inte juridiskt bindande och dess innehåll kan inte överklagas

Detaljplan och områdesbestämmelser

Vid framtagande av en detaljplan eller områdesbestämmelser ska dessa processas i två eller tre steg; samråd, granskning och antagande. Kommunen kan också upprätta ett planprogram innan samrådet. Det kan exempelvis vara lämpligt att utarbeta ett planprogram om ett större planområde ska detaljplaneras för att sedan dela upp exploateringen i mindre detaljplaner. Om ett planprogram tas fram så gäller samma regler för samråd som när ett planförslag tas fram.

Det finns tre sätt att handlägga detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa benämns standardförfarande, utökat planförfarande respektive samordnat planförfarande. Flertalet detaljplaner/områdesbestämmelser kan handläggas med standardförfarande. Vissa villkor är uppfyllda ska dock vara uppfyllda. Planförslaget ska vara förenligt med översiktsplanen. Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrade till denna, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. När kommunen ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg kan förfarandena enligt de olika lagarna samordnas. Syftet med samordningen är att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar.

 

Samråd
När ett planförslag arbetats fram ska förslaget samrådas med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, organisationer och enskilda som är berörda. Alla inkomna synpunkter samt kommunens bedömning av synpunkterna ska sammanställas i en samrådsredogörelse.

Granskning
Efter samrådet ska kommunen kungöra planförslaget och låta det granskas under minst tre veckor. Myndigheter, föreningar, organisationer och enskilda som är berörda kan lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska skriftligen lämnas in under granskningstiden och sammanställas i ett granskningsutlåtande tillsammans med kommunens bedömning av inkomna synpunkter. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras.

Antagande
En detaljplan som hanteras med standardförfarande antas av miljö- och byggnadsnämnden. Vid utökat planförfarande eller samordnat planförfarande antas detaljplanen av kommunfullmäktige. Efter antagandet vidtar laga kraftprövningen innan detaljplanen kan börja att gälla.

 


Senast uppdaterad: 2019-06-11
Sidansvarig: Dan Forslund
Kontakt

Avdelningschef Samhällsbyggnad
Marcus Brödden Blomqvist
Telefon: 0241-15177
E-post: registrator@gagnef.se