Översiktlig planering

I översiktsplanen kan du läsa om kommunens allmänna syn på användningen av mark och vatten och samhällets utveckling på lång sikt.

Planen täcker hela kommunens yta. De visioner och mål och ställningstaganden som finns i planen är vägledande. Det gäller även för de kartor med förslag på områden för utveckling som finns i planen. Exempelvis då kommunen ska fatta beslut om detaljplaner och bygglov. Planen är inte bindande.

I planen kan du också läsa om kommunens generella syn på allmänna intressen och riksintressen. Det kan vara områden som är känsliga på grund av att de har höga naturvärden eller kulturmiljövärden. Planen ska ta hänsyn till frågor som både berör både den egna kommunen och grannkommunerna. Den ska även ta hänsyn nationella och regionala mål som berör kommunen.

Översiktsplan

Framtagandet av en ny översiktsplan pågår.


Senast uppdaterad: 2019-06-13
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Brödden Blomqvist
Telefon: 0241-15177
E-post: registrator@gagnef.se