ÖP 2030

En ny översiktsplan håller på att tas fram.

En ny översiktsplan är under framtagande av kommunen. Översiktsplanen ska redovisa den långsiktiga framtids mark- och vattenanvändningen i kommunen till år 2030.

Planen kommer att bestå av en kommuntäckande del och fördjupningsdelar för alla tätorter samt en särskild fördjupning för sjöar och vattendrag utanför tätorterna där kommunen vill tillåta ny bebyggelse inom strandskyddat område (så kallad LIS-plan).

Under vår och försommar har medborgardialoger genomförts i samtliga tätorter i form av inspel i arbetet med den nya översiktsplanen. 

Nedan redovisas resultatet av dessa dialoger. 

Målsättningen är att kunna fortsätta med medborgardialoger riktad till särskilda grupp under hösten 2019 för att sedan sammanställa ett förslag till ny översiktsplan för Gagnefs kommun.  Planförslaget kommer därefter att gå ut på samråd under minst två månader. Efter samrådet ska översiktsplanen bearbetas ytterligare inför utställning innan det kan bli dags för antagande.

Sammanfattning av de synpunkter som kommit in under medborgardialogen  i:

Frågeställningar som diskuterats på mötena:

  1. Hur ser ni på den framtida utvecklingen av er ort till 2030?
  2. På vilket sätt kan orten utvecklas mot ett mer hållbart samhälle?
  3. Förslag till lokaliseringar och förändringar med utgångspunkt från kartan?

Senast uppdaterad: 2019-10-25
Sidansvarig: Sofia Nyberg