Upphävande av detaljplan Utby 1:37 m fl, Djurmo

För att möjliggöra fastställandet av Trafikverkets vägplan för nya E16 (etapp tre) måste befintlig detaljplan för industri-och handelsändamål upphävas då den planerade sträckningen går igenom hela industriområdet. Detaljplanen måste upphävas i sin helhet för att möjliggöra den nya lokaliseringen av E16. Någon ny detaljplan kommer inte upprättas då befintligt planområde behövs som buffertzon för E16 med dess vägområde.

I översiktsplanen är det berörda området avsatt som ett vägområde eller skyddsområde för järnväg där bebyggelse är förbjudet

Granskningen varar under tiden 29 juni – 10 augusti 2021.  

 

 

Välkommen med dina synpunkter

Du som har synpunkter på planförslaget ska lämna dessa skriftligen senast den

10 augusti 2021 till Gagnefs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 785 80 Gagnef eller registrator@gagnef.se.

 

Handlingar

Planhandlingarna består av:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Miljökonsekvensbeskrivning

Naturvärdesinventering

Kulturarvsanalys

Fastighetsförteckning

Beslut

 


Senast uppdaterad: 2021-06-29
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Samhällsplanerare
Eric Larsson
Telefon: 0241-15158
E-post: eric.larsson@gagnef.se