Antagning av detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka)

Kommunfullmäktige antog 2020-12-14 detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka). Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2020-12-22.

 

Hur man överklagar

Rätt att överklaga har sakägare m fl som under granskningen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts. Överklagandet ska skickas till kommunen, som sedan skickar det till

mark- och miljödomstolen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.

 

Av överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas genom att t.ex. anger ärendets diarienummer eller paragraf i protokollet. Ange även varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer.

 

Ett överklagande av ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan

eller områdesbestämmelser ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor

från den dag då beslutet eller justerat protokoll över beslutet att anta

detaljplanen eller områdesbestämmelserna har tillkännagetts. Med

tillkännagetts menas att ett meddelande om att beslutet tagits satts upp på

kommunens anslagstavla.

 

Överklagan ska framföras skriftligt till

 

Gagnefs kommun

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsavdelningen

785 80 GAGNEF

 

Handlingar

Planhandlingarna består av:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Samrådsredogörelse

Trafikåtgärder i Djurmo karta

PM Återstående bärighet Älvsjövägen

PM Besiktning Älvsjövägen

Naturvärdesinventering

Arkeologiskutredning

Bullerutredning 

Trafikutredning

Fastighetsförteckning 

 


Senast uppdaterad: 2020-12-22
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Samhällsplanerare
Eric Larsson
Telefon: 0241-15158
E-post: eric.larsson@gagnef.se