Fynd av döda vilda djur

Om du träffar på sjuka eller döda vilda djur, speciellt om det gäller flera djur, är det angeläget att du rapporterar in din iakttagelse till SVA.

Statens vilt
De stora rovdjuren, de flesta rovfågelarterna och vissa sällsynta fåglar är statens vilt. Anträffas ett statens vilt dött ska polis informeras och djuret ska insändas till mottagare av statens vilt, SVA eller Naturhistoriska Riksmuseet.

Påträffas sjuka eller döda djur i naturen gäller:
Enstaka fynd betraktas som fallvilt och handhas rutinmässigt av Avdelningen för patologi och viltsjukdomar/viltsektionen (endast under ordinarie arbetstid). Via e-post kan en diskussion ske om det hittade djuret är lämpligt att skickas eller lämnas in för undersökning. Inrapportering om ökad dödlighet bland vilda djur är viktig för SVA:s viltsjukdomsövervakningsprogram. Misstänks utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska även länsveterinären på länets länsstyrelse kontaktas.

Att tänka på vid fynd av döda djur
För att det skall vara meningsfullt att undersöka döda vilda djur krävs, för de flesta undersökningar, att kroppen är i gott skick. Ett dött djur som legat ute ett eller ett par dygn i sommarvärme är många gånger alltför förruttnat för att en diagnos ska kunna ställas. Undantag gäller för statens vilt och vildsvin.

Om du hittar döda djur, försök att göra en bedömning:
Hur många djur rör det sig om?
Vilken/vilka arter?
I vilket skick är kropparna?
Finns sjuka djur? Försök att beskriva deras symtom.
Tänk på att sjuka/döda djur kan bära på smittämnen som kan överföras till människor (zoonoser). Handskas försiktigt med döda djur, iakttag god hygien och använd gärna handskar.

Trafikolyckor med vilda djur

Har du skadat ett vilt djur ska du kontakta polisen. Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter och örn. Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret. Är djuret skadat, men vid liv ska du ringa 112.

Det är bra om du alltid har en viltolycksremsa i din bil. Du får den gratis hos Bilprovningen eller så kan den beställas från Nationella viltolycksrådets webbplatslänk till annan webbplats. Om du inte har någon markeringsremsa kan du märka ut platsen med något annat som är väl synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk.


Senast uppdaterad: 2019-07-26