Esttjärn

Bakgrund Esttjärn och pågående undersökningar

Esttjärn ligger i jordbrukslandskap omgiven av jordbruksmark och byar. Sjön har få tillflöden. Den är en populär badsjö.

Esttjärn är näringsrik och har en övergödningsproblematik. Därför tar Länsstyrelsen prover på bl a fosfor, kväve och syre sommar- och vintertid. Fosfor och kväve är de näringsämnen som styr hur mycket biomassa (alger m m) som produceras i en sjö.

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av analysresultat, under rubriken länkar hittar du länken "Analysresultat Esttjärn".

Mätningarna visar på förhöjda halter av näringsämnen i både yt- och bottenvattnet. De höga koncentrationerna av fosfor i bottenvattnet indikerar att näringsämnen läcker från sedimenten under syrgasfria förhållanden – ett fenomen som kallas för internbelastning.

En förhöjd internbelastning beror på att sjön historiskt haft en hög belastning från externa påverkanskällor (exempelvis avlopp, jordbruksmark etc.) och att dessa näringsämnen ackumulerats i bottensedimenten över tid. När näringsämnena läcker från sedimenten orsakar de en högre produktion av växter och djur i sjön. När dessa bryts ner åtgår syre, vilket orsakar syrebrist och fortsatt läckage av näringsämnen.

För att kvantifiera (uppskatta storleken på) internbelastningen i förhållande till den externa näringsbelastningen krävs regelbundna/mer frekventa provtagningar under en hel säsong samt en analys av sedimentet.

Länsstyrelsen kommer att utöka provtagningen i Esttjärn under 2021. Detta underlag kommer att användas för att föreslå och utforma lämpliga åtgärder i avrinningsområdet.

Kommunens ansvar

Kommunens miljö- och byggförvaltning har ansvar för tillsyn av miljö- och hälsoskyddsfrågor såsom jordbruk och avlopp. Kommunen har ansvar för badvattenprovtagning och prov tas regelbundet vid badplatsen i Östtjärna. Badplatsen är inte en kommunal badplats.

Badvattenkvalitén

Badvattenprovtagning har skett i Esttjärns södra del i många år och vattnet har varit tjänligt. Under 2018 och 2019 blev resultaten från de olika provtagningstillfällena tjänligt eller tjänligt med anmärkning. Vid provtagningen 2020 har resultatet varit både tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Enstaka prover har tagits 2018, 2019 och 2020 vid badplatsen i norra änden av sjön, i Nordåker. Dessa har varit tjänliga och har haft lägre nivåer av bakterier än vid badplatsen i Östtjärna.

Vid badvattenprovtagning tas prov på tarmbakterier. Bakterierna kan komma från varmblodiga djur såsom fåglar, kreatur och människor. Tänkbara källor för tarmbakterier kan vara fåglar som håller till vid badplatsen, avrinning från jordbruksmark med gödselspridning/djurhållning och/eller utsläpp från avlopp. Tarmbakterierna har en begränsad överlevnad utanför tarmsystemet.

Tillsyn

Miljö- och byggförvaltning har tillsyn på jordbruk. Vid tillsynen tittar man på gödselhantering, foderhantering, spridningsarealer m m. Vi tittar även på hantering av pressvatten från plansilos. En godkänd lösning är att plansilon lutar bakåt där överskottsvätskan ansamlas och sedan förs ut på åkermarken. Fördelen med detta system är att det inte finns någon risk med en brunn som kan läcka.

Vid tillsyn av jordbruk är en viktig del hur man kan begränsa tillförseln av näringsämnen till vatten. Denna tillförsel kan ske både genom ytvattenavrinning och genom vattendrag. Esttjärn har få tillflöden. I södra delen av sjön går en mycket liten bäck genom byn och ut i sjön. Under sommaren har bäcken oftast litet eller inget vattenflöde.

Det har kommit in klagomål på tillfällig avloppslukt (lukt av mänsklig avföring) i södra delen av sjön.

Hushållen är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. Dala Vatten och Avfall, som ansvarar för nätet, har undersökt sitt nät i södra delen av sjön men hittills inte hittat några fel. Miljö- och byggförvaltningen fortsätter med uppföljning och tillsyn.

Det är flera olika problem vid Esttjärn. Dels en övergödningsproblematik som gäller hela sjön, dels tidvis tarmbakterier i södra delen av sjön och dels tillfällig lukt av mänsklig avföring i södra delen av sjön. Dessa problem kan ha ett samband men behöver inte ha det.

Utifrån hittills utförd tillsyn så finns det inga uppenbara missförhållanden som kan förklara problemen. Miljö- och byggförvaltningen tar dock problemen på allvar och kommer att fortsätta med vattenprovtagning, tillsyn av jordbruk och avlopp, samt fortsätta att leta efter vad som orsakar att badvattenkvalitén ibland är otjänlig samt var avloppslukten kommer ifrån.

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-06-29
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Naturvårdshandläggare
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljöinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljöinspektör
Helena Hamvall
Telefon: 0241 - 151 95
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se