Sjöar och strandbad

 

Kort lägesrapport om Nässjön 2019-11-11

 

Nässjön är en populär badsjö. Det är en av kommunens prioriterade badplatser och sköts av kommunen samt Djurås intresseförening.

Under sommaren och hösten 2019 har det varit algblomning i Nässjön och kommunen har avrått från bad.

Nässjön har inget tydligt inflöde av näringsämnen som kväve och fosfor (tänkbara,0 källor är till exempel enskilda avlopp, jordbruk eller djurhållning). Det har dock funnits sådana källor tidigare, och sannolikt ligger en stor mängd fosfor bunden i sjöns bottensediment.

Vi har fått information om att det är syrebrist i sjön vintertid då fiskar kommer till ytan vid borrhål och kippar efter luft. När det är syrebrist vid sjöbottnen frigörs fosfor(internbelastning) och när vattenmassan blandas under vår och höst förs fosforn upp i hela vattenmassan. Detta i kombination med sommarvärme kan orsaka algblomning. När växtplankton/cyanobakterier från algblomningen sjunker till botten och bryts ner, förbrukas syre och situationen kan förvärras. Det blir en ond cirkel.

Vi vet dock inte säkert att problemet är syrebrist och internbelastning av fosfor. Länsstyrelsen kommer att mäta kväve, fosfor och syre (profil) i vinter och i sommar. Om vinterprovtagningen visar tydligt att det är syrebrist och höga fosfornivåer vid bottensedimenten så är en lämplig åtgärd att syresätta sjön med pump. Det finns dock inget som garanterar att detta kommer att hjälpa.

Förberedelser inför syresättning med pump är kostnadsuppskattning, bidragsansökan, djuplodning samt kontakter med föreningar/boende om deras engagemang. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att hålla i detta. Miljö- och byggförvaltningen kommer att bidra med kompetens.

Om det inte är interbelastning som är problemet behöver man undersöka om det finns andra källor till näringsbelastningen.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnefs kommun tar badvattenprover vid sexton badplatser i Gagnefs kommun. 

Proven analyseras med avseende på E. coli och Intestinala enterokocker och får bedömningen 

  • TJÄNLIGT: betyder att halten av bakterier är låg nog för att inte innebära en hälsorisk
  • TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING: betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk, men kommunen följer upp den förhöjda halten. 
  • OTJÄNLIGT: betyder att någon av eller båda bakterier finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man råkar svälja vattnet.  

 

 


Senast uppdaterad: 2019-11-11
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Elin Widmark
Telefon: 0241-155 41
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se