Radon

Radon är en radioaktiv gas som näst efter tobaksrökning är den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten.

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Några faktorer som påverkar radonhalten är:

  • Mängden markluft som läcker in i huset genom sprickor och andra otätheter i grund, i golv, i väggar eller vid rör- och ledningsgenomföringar.
  • Hur mycket blå lättbetong som finns i byggnaden och var i byggnaden den finns.
  • Hur mycket radon som kan avges från vatten till inomhusluften.
  • Hur effektiv ventilationen är i byggnaden.

Nästan all mark kan innehålla radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät. Inomhus kan radonhalten då bli hög.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3.

Radon i dricksvatten kan framförallt förekomma i vatten från bergborrade brunnar. Gränsvärdet för när dricksvattnet betecknas som otjänligt är 1000 Bq/l. Störst risk för hälsoeffekter är vid inandning av radonhaltig luft när radon avgår från vattnet vid användning och bidrar till att öka radonhalten i luften. 

Mäta radon

Om radonvärdet i din bostad överskrider riktvärdet bör åtgärder vidtas. Enda sättet upptäcka radon är att mäta. 

Du bör även mäta radon igen om

  • Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.
  • Det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader - helst tre (ger ett årsmedelvärde). Om radongashalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m3 anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa.

Gagnefs kommun har inga mätdosor för mätning. Vill man mäta radonhalten i sin bostad börjar man med att ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium som skickar ut mätdosor och sedan analyserar dem. 

Bidrag till sanering 

Från den 1/7 2018 har radonbidraget återinförts. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder. Bidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. 

Ansökan om bidrag för radonsanering skickas till Länsstyrelsen.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-02-16
Sidansvarig: Sofia Nyberg