Fem glada barn på skolgården

Kränkande behandling

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för kränkningar, vänd dig till en vuxen på din förskola eller skola för att få hjälp. Varje enhet ska ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är rektorn på din enhet som är ansvarig för att det inte förekommer kränkande behandling på din förskola eller skola.

Om du eller någon annan är utsatt för kränkningar

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. Vi arbetar aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade. Om du eller någon du känner har blivit utsatt för kränkande behandling ska du vända dig till någon vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, sjuksköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för.

Personalen ska anmäla kränkningar till rektorn

All personal på din förskola/skola är skyldiga att anmäla till rektorn om de upptäcker kränkningar. Det gäller både om det är ett barn/elev eller personal på enheten som kränker. Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen, det vill säga Barn- och utbildningsnämnden. Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar: Skollagens Kapitel 14 som avser kränkande behandling, samt Diskrimineringslagen. I Gagnef används ett digitalt system för att anmäla och följa upp kränkningsanmälningar. Dessa följs kontinuerligt upp av Barn- och utbildningsnämnden.

Din förskola/skola har en plan mot kränkande behandling

Förskolan/skolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer och genom att ingripa när något händer. Varje rektor har ett ansvar för att kränkningar aktivt motverkas. Enligt skollagen ska alla skolor därför ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är rektorns ansvar att det finns en plan på vardera enhet. Planen ska uppdateras varje år. Risker ska följas upp och åtgärdas, och insatser som främjar gott kamratskap och lika rättigheter ska tas fram. Personal, barn och elever samt vårdnadshavare ska ha tillgång till planen. Planerna för respektive enhet hittar du på vardera enhets hemsida.

Hur vet man att någon blivit kränkt?

När någon blivit så illa behandlad att denne känner sig sårad, ledsen eller mindre värd kan det handla om en kränkning och måste därmed utredas av personal på enheten.

Skolans/förskolans rutiner vid kränkningar

• Agera – stoppa/bryt och markera att beteendet inte är ok.
• Anmäl – anmälan görs i ett digitalt systemet och går direkt till rektor.
• Utred – bäst lämpad personal delegeras utredningen.
• Följ upp – efter en kortare tid (ca 2 veckor) följs anmälan upp med samtliga inblandade.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-11-29
Sidansvarig: Fredrika Mattsson