Modersmålsundervisning

I grundskolan och grundsärskolan kan elever få modersmålsundervisning. Det är ett eget ämne och undervisningen följer kursplanen. Undervisningen är frivillig. Grundläggande kunskaper krävs i språket. Elever som talar ett nationellt minoritetsspråk behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Lärare som hjälper elev

En elev kan få modersmålsundervisning om

 • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • det finns minst 5 elever som har rätt till undervisning,
 • dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
 • det finns en lämplig lärare

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Sedan skollagen ändrades, den 1 juli 2015, har elever som tillhör de nationella minoriteterna en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att eleven inte längre behöver ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket för att få modersmålsundervisning.

De nationella minoritetsspråken är

 • finska
 • jiddisch
 • meänkieli
 • romani chib
 • samiska

Ansökan och kontakt

Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansökan till modersmålsundervisning inför gällande läsår ska inkomma senast 31 augusti. Ansökan behöver komma in senast detta datum så att huvudmannen kan försäkra sig om tillräckligt elevunderlag för att erbjuda modersmålsundervisning, administrera grupper och se över om det finns lämplig lärare.

Om ansökan inkommer senare än detta datum startar eleven om modersmålsundervisning erbjuds, med något undantag, undervisningen kommande termin. Ansökan ska förnyas varje läsår.

Avanmälan sker till respektive modersmålslärare.

Ansökan till modersmålsundervisning kan även ske via blankett som finns på respektive skolas Lärplattform.

Elev i annan kommun eller friskola

Elever på skolor med annan huvudman/kommun än Gagnefs kommun anmäler modersmålsundervisning direkt till sin skola.

Kontakt

Skolchef

Håkan Elfving
Telefon: 0241-15304
E-post: hakan.elfving@gagnef.se