Avgift och inkomst

Gagnefs kommun använder maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet och antal placerade barn. Sambo/maka/make som inte är vårdnadshavare till barnet ska även lämna sina inkomster. Vid beräkning av avgift tas inte någon hänsyn till förändringar föranledda av storhelger, semester, lov eller annan ledighet. Däremot kan avgiften förändras när familjens inkomst minskar eller ökar. Anmäl därför sådana förändringar omgående. Den nya avgiften börjar gälla månaden efter din ändring. Ny inkomstuppgift ska lämnas minst en gång per år. Om begärd inkomstuppgift inte kommer in inom föreskriven tid debiteras högsta avgift. 

Avgiftsgrundande inkomster

Detta är till exempel lön och andra ersättningar i anslutning till anställning före skatt, föräldrapenning, pension (ej barnpension), sjukersättning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning och vårdbidrag för vård och tillsyn. Försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, studiemedel från CSN och underhållsbidrag är exempel på inkomster som inte räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Avgift för 2021. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 50 340 kr/mån.

 

Förskola/pedagogisk omsorg                         

   Avgiftstak   Dock högst
Barn 1  3 %  1 510  kr
Barn 2  2 %  1 007  kr
Barn 3  1 %  503 kr

Fritidshem

   Avgiftstak   Dock högst
Barn 1  2 %  1 007 kr
Barn 2  1 %  503 kr
Barn 3  1 %  503 kr

  

Avgiften betalas under 12 månader per år. Barn 4 eller fler: Avgiftsfritt

 

 


Senast uppdaterad: 2021-09-15