Avgift och inkomst


Gagnefs kommun använder maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet och antal placerade barn. Sambo/maka/make som inte är vårdnadshavare till barnet ska även lämna sina inkomster.
Avgiften betalas 12 månader per år. Vid beräkning av avgift tas inte någon hänsyn till förändringar föranledda av storhelger, semester, lov eller annan ledighet. Däremot kan avgiften förändras när familjens inkomst minskar eller ökar. Anmäl därför sådana förändringar omgående. Den nya avgiften börjar gälla månaden efter din ändring. Ny inkomstuppgift ska lämnas minst en gång per år. Om begärd inkomstuppgift inte kommer in inom föreskriven tid debiteras högsta avgift.

Avgiftsgrundande inkomster

Detta är till exempel lön och andra ersättningar i anslutning till anställning före skatt, föräldrapenning, pension (ej barnpension), sjukersättning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning och vårdbidrag för vård och tillsyn.
Försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, studiemedel från CSN och underhållsbidrag är exempel på inkomster som inte räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Avgift för 2020. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 49 280 kr/mån.

 


Förskola/pedagogisk omsorg                         

   Avgiftstak   Dock högst
Barn 1  3 %  1 478 kr
Barn 2  2 %  986 kr
Barn 3  1 %  493 kr


Fritidshem

   Avgiftstak   Dock högst
Barn 1  2 %  986 kr
Barn 2  1 %  493 kr
Barn 3  1 %  493 kr

 

  

Avgiften betalas under 12 månader per år. Barn 4 eller fler: Avgiftsfritt

 

 


Senast uppdaterad: 2020-11-17