Vårdnadsbidrag

Gagnefs kommun införde 2010-09-01 vårdnadsbidrag. Här nedan finns inledande information. Fullständiga regler finns här.

Inledande information

Vårdnadsbidraget är skattefritt men inte pensionsgrundande. Vårdnadsbidraget inkluderas inte i din sjukpenninggrundande inkomst.
Bidraget är 3000,-/kalendermånad och kan endast beviljas för hela månader, t.ex. 140101-140531. Ansökan kan göras från och med den första månaden efter barnets ettårsdag fram till och med den sista månaden innan barnet fyller 3 år under förutsättning;

  • att barnet är folkbokfört i kommunen,

  • inte har en plats i förskoleverksamhet och

  • att vårdnadshavare tagit ut föräldrapenning med anledning av barnets födelse för sammanlagt 250 hela dagar på sjukpenning- eller grundnivå.

Vårdnadsbidrag lämnas till den vårdnadshavare som bor tillsammans med barnet och är folkbokfört på samma adress.

Vårdnadsbidrag utgår ej till en vårdnadshavare som för samma kalendermånad eller del därav får;
- föräldrapenning för barnet eller för syskon
- arbetslöshetsersättning
- aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
- sjukpenning/rehabiliteringspenning
- sjukpenning i mer än 365 dagar
- sjukersättning eller aktivitetsersättning
- ålderspension - äldreförsörjningsstöd
- introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

En ansökan per barn.

Föräldrar kan välja att dela på vårdnadsbidraget. 

Ansökan måste vara handläggaren tillhanda minst en månad innan den ansökta periodens början.

Intyg från Försäkringskassan som styrker att 250 föräldrapenningdagar är uttagna på barnet måste finnas. Om intyget inte hinner komma in till handläggaren innan det är dags att betala ut för den första månaden i den ansökta perioden så kan handläggaren betala ut för en månad. Om inget intyg från Försäkringskassan kommer in så görs inga fler utbetalningar och återkrav kan komma att ställas.

Avveckling av vårdnadsbidrag (uppdaterat 2016-09-13)

Riksdagen beslutade 2015-11-18 att avskaffa vårdnadsbidraget från och med 2015-12-31 med en utfasningsperiod under 2016.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare föreslagit att kommunen avskaffar det kommunala vårdnadsbidraget i Gagnefs kommun från och med 2015-12-31, och att man i Gagnef skulle betala ut vårdnadsbidrag längst till och med 2016-03-31. Kommunfullmäktige återremitterade detta ärende vid sitt sammanträde 2015-11-12. Det innebär att det inte finns något beslut om att kommunen ska sluta betala ut vårdnadsbidrag från 2016-03-31.
Detta innebär i förlängningen att det är riksdagens beslut som gäller.

Riksdagens beslut innebär att:
• Inga beslut om vårdnadsbidrag får fattas efter 2015-12-31.
• Vårdnadsbidrag får beslutas till och med slutet av 2016, under förutsättning att beslutet omfattar en period under 2015.

Kommunstyrelsen har beslutat att det är möjligt att fortsätta betala ut vårdnadsbidrag. Det innebär att de som redan har beslut (som avslutas 2016-11-30) har möjlighet att förlänga vårdnadsbidraget fram till och med månaden innan barnet fyller 3 år. Berörda kontaktar ansvarig handläggare för förlängning.


Senast uppdaterad: 2017-03-28
Sidansvarig: Maria Eriksson