Bidrag för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

-Drift

Bidraget är ett stöd till drift och löpande underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är en del av vårt kulturarv och som ägs eller förvaltas av förening eller stiftelse. Stor vikt läggs vid att byggnaden är tillgänglig för allmänheten i alla åldrar och att verksamheten utvecklas och är publikinriktad.

Förening som avser söka driftsbidrag, uppmanas förhandskontakta Kultur- och fritidsförvaltningen för att få byggnaden/byggnaderna godkända som bidragsgrundande.

Bidraget är baserat på del av prisbasbeloppet närmast föregående år.

Överenskommelse tecknas i samband med årligt föreningsbesök om förutsättningar för driften av byggnaden/byggnaderna.

Föreningen kontaktar Kultur- och fritidsförvaltningen för bokning av det årliga besöket efter årsmötet samt insändandet av ny förvaltningsberättelse till Kultur- och fritidssektionen.

-Investering

Investeringsbidrag kan sökas för restaurering av driftsbidragsberättigad byggnad mm, ingående i föreningens långtidsplan, eller för akuta och oförutsedda kostnader som drabbar byggnaden. Investeringsplanen uppdateras årligen vid föreningsbesök i samband med tecknande av driftsbidrag. Bidrag kan uppgå till maximalt 75 % av investeringskostnaden. Beslut fattas av kommunstyrelsen (eller via delegation, beroende på beloppets storlek).
Till ansökan ska bifogas offert och/eller en noggrann kostnadskalkyl, samt kopia på protokoll som visar styrelsebeslut beträffande investeringen.
Investeringens påverkan på framtida driftskostnader ska också anges.

För att ansökan ska behandlas får inte arbetet ha påbörjats innan beslut är fattat.

Bidraget betalas ut mot kopior på fakturor. Fakturorna skickas in efterhand och beviljad procentsats på fakturerade belopp betalas tills hela bidragsbeloppet har nyttjats. Bidraget betalas endast ut det kalenderår som bidraget avser.


Senast uppdaterad: 2018-02-28
Sidansvarig: Eva Nordström