Personalkostnadsbidrag

Bidrag utgår till förening som har anställd personal för kansliarbete och/eller skötsel av föreningens fastighet/anläggning. Bidrag kan även sökas för tidsbegränsade tjänsteköp gällande kansli eller anläggning.

Bidrag kan beviljas med maximalt 40% av lönekostnad inklusive sociala avgifter, dock maximalt 7 000 kr per månad per person. Om lönekostnaden även täcks av annat bidrag, eller annan intäkt (till exempel uthyrning av personal), bedöms storleken på kommunens bidrag från fall till fall. För lönebidragsanställda är bidraget 0,6 prisbasbelopp per år för en heltidsanställd.

Föreningen kontaktar Fritidsförvaltningen inför nyanställning eller tjänsteköp. Om en förening köper tjänster från en annan bidragsberättigad förening, kan bara en av dem få personalkostnadsbidrag för samma person. Bidrag söks på blankett "Ansökan personalkostnadsbidrag".

Beslut fattas av Kultur- och Fritidsnämnden.

Bidraget betalas ut månadsvis efter att kopia på lönespecifikation eller faktura på tjänsteköp skickats till Gagnefs kommun. Bidraget betalas endast ut under det kalenderår som personalkostnaden avser.


Senast uppdaterad: 2018-02-02
Sidansvarig: Tobias Sjögren