Granskning av detaljplan för Floda kyrkby 4:4 m.fl. samt upphävande av del av Dala Floda Kyrkby

Planförslag

Detaljplan för Floda kyrkby 4:4 m.fl. (Nordost om Paviljongvägen) samt upphävande av del av Dala Floda Kyrkby (Strandbacken) har varit föremål för samråd under tiden 17 november – 8 december. Under samrådet inkom åtta yttranden. Inkomna synpunkter samt ändringar av planhandlingarna framgår av samrådsredogörelse nedan. I översiktsplanen är berörda områden avsatta som ett detaljplanerat bebyggelseområde. Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Syfte

Upphävande av detaljplan söder om Paviljongvägen möjliggör att ett större sammanhängande skogsområde kan behållas som tätortsnära skog. Samtidigt skyddas området nordost om Paviljongvägen från att exploateras genom att naturmarken i anslutning till befintlig bebyggelse och förskola utökas.

Synpunkter

Ni får nu möjlighet att granska det reviderade planförslaget under tiden 20 februari - 6 mars 2017. De som vill lämna synpunkter på planen ska göra det skriftligen senast måndagen den 6 mars till Gagnefs kommun, Miljö- och byggförvaltning, 785 80 Gagnef, alternativt till mailadressen ovan. Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter efter detta datum kommer inte att ges. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Förslaget finns under granskningstiden tillgängligt i kommunhusets entré (Färjbacksvägen 5 i Djurås), mataffären i Dala-Floda samt på biblioteket i Djurås.

 

Plankarta (A3 skala 1:2000)

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Samrådsredogörelse


Senast uppdaterad: 2017-02-17
Sidansvarig: Sanna Byström
Kontakt

Planarkitekt
Sanna Byström
Telefon: 0241-251 27
E-post: sanna.bystrom@gagnef.se