Radon

Radon är en radioaktiv gas som näst efter tobaksrökning är den vanligaste orsaken till lungcancer.
Radon i inomhusluft kan komma från mark, vatten eller från byggnadsmaterial. Några faktorer som påverkar radonhalten är:

  • Mängden markluft som läcker in i huset genom sprickor och andra otätheter i grund, i golv, i väggar eller vid rör- och ledningsgenomföringar.
  • Hur mycket blå lättbetong som finns i byggnaden och var i byggnaden den finns.
  • Hur mycket radon som kan avges från vatten till inomhusluften.
  • Hur effektiv ventilationen är i byggnaden.

Nästan all mark kan innehålla radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät. Inomhus kan radonhalten då bli hög.

Mäta radon

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor.

Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader - helst tre (ger ett årsmedelvärde).

Om radongashalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m3 anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa.

Gagnefs kommun har inga mätdosor för mätning. Vill man mäta radonhalten i sin bostad börjar man med att ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium som skickar ut mätdosor och sedan analyserar dem.

 

 


Senast uppdaterad: 2017-05-04
Sidansvarig: Sofia Nyberg