Förstelärare i Gagnefs kommun

Sara Lindfeldt

Sedan sex år tillbaka arbetar jag som lärare på Björbo skola. Detta läsår är jag klasslärare i skolår 1 och 2. Jag är legitimerad för undervisning i grundskolans tidigare år, förskoleklass och fritidshem. Utöver detta är jag Schoolsoftadministratör samt ingår i kommunens utvecklingsgrupp för IT i skolan. Under läsåret 15/16 är jag handledare för Skolverkets Läslyftet. Läslyftet är en satsning med syfte att utveckla skolornas läs- och skrivundervisning. Läslyftet bygger på det kollegiala lärandet och alla pedagoger vid Björbo skola och Syrholns skola deltar i utbildningen.

Grunden i all min undervisning är att alla elever ska känna trygghet, vara delaktiga och veta att alla individer är lika viktiga i den lärprocess som sker, vi har massor att lära av varandra. Det är viktigt att vi pratar om vilka mål vi har med vårt arbete och att eleverna är delaktiga, diskuterar och kommer med tankar och funderingar. Att göra lärandet synligt är mycket viktigt. Den största utvecklingen är jag övertygad om att vi får när eleverna äger sitt eget lärande och förstår varför det är viktigt och driver sig själva. För att nå dit behöver eleverna massor av vägledning, stöttning och uppmuntran. Att få igång och bibehålla elevernas lust att lära är några av våra viktigaste uppgifter.

Jag är övertygad om att det är i samarbete och diskussion med andra som det största lärandet sker och att det är där kunskaperna också befästs. Jag och mina elever arbetar med digitala verktyg i undervisningen vilket ger oss möjlighet till stor variation och individanpassning. Tillsammans driver vi på skolan en skolblogg där vi synliggör vår verksamhet. En av de allra viktigaste funktionerna med bloggen är att synliggöra elevernas lärande, både för eleverna själva, skolkamrater och familjemedlemmar. Som förstelärare strävar jag efter att ständigt vidareutveckla min egen undervisning samt bidra till skolutvecklingen på skolan. I detta arbete ser jag det kollegiala lärandet som mycket betydelsefullt.

Min ambition är att vidareutveckla det synliga lärandet, variation i undervisningen och som en del i detta, användandet av digitala verktyg i lärprocessen.

Catharina Karlhager

Jag arbetar på Djurmoskolan som är en F-6 skola och är legitimerad 1-7 lärare med behörighet i svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen. Utöver detta har jag en speciallärarexamen med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling. I min tjänst har jag förmånen att få arbeta dels med klassundervisning, men även olika specialläraruppdrag. Där möter jag både elever som är i svårigheter, samt de som med lätthet når skolans mål och därmed behöver särskilda utmaningar.

Jag har ett stort intresse för det svenska språket. Då en stor del av kunskapsinhämtningen i grundskolan är fokuserad kring skriftspråket, blir detta betydelsefullt för alla skolans ämnen. I mittarbete strävar jag därför efter att låta eleverna få rika tillfällen att utveckla sina språkliga förmågor. Detta sker exempelvis genom undervisning om läsförståelsestrategier, samt om texters olika uppbyggnad. Med inspiration från reciprok undervisning och genrepedagogik så använder jag mig av modellering och stödstrukturer för både läsande och skrivande.

Under läsåret 15/16 är jag handledare för fortbildningsprojektet ”Läslyftet”. Satsningen bygger på kollegialt lärande och min uppgift är att leda de didaktiska diskussionerna på vår skola. Under höstterminen har vi fokuserat på arbete kring att tolka och skriva texter i skolans alla ämnen. Temat för våren handlar om att stimulera elevernas läsintresse, vilket känns som en spännande utmaning.

Min ambition är att eleverna ska få erfara känslan av att lyckas med sitt skolarbete. Jag väljer därför att se och uppmärksamma det positiva, både i personligheten och deras insatser.

Peter Andersson

Jag arbetar sedan 14 år tillbaka på Djurmoskolan som legitimerad lärare åk 1-7 i ma/no/idrott och tk. Jag har under min tid i kommunen utvecklat undervisning och måluppfyllelse inom flera områden. Bland annat har jag startat upp och sökt finansiering till NTA- arbetet i kommunen och i samband med det även arbetat som NTA-samordnare under 3 års tid.

Jag har även varit delaktig och drivande i kommunens IKT-satsning och utveckling vilket är något som jag fortsatt brinner för och vill fortsätta att utveckla. Att naturligt arbeta med värdegrund med eleverna bidrar till ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna vågar vara kreativa och anta utmaningar i undervisningen.

I mitt klassrum blandas såklart teoretiska delar med mera praktiskt arbete där digital teknik är ett naturligt inslag i alla ämnen. Delaktighet i undervisning och redovisningsformer är något som ska vara tydligt i mina klasser. Eleverna ska vara delaktiga i såväl planering som val av redovisningsformer. En bra relation och ett öppet klimat i klassrummet ser jag som en nyckel till optimal inlärning. Att kunna utmana varje elev utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling ser jag såklart som en naturlig del i min undervisning.

Att stötta såväl elever som kollegor inom de områden som är mina starka sidor är något jag försöker att göra i alla lägen.

Åsa Eriksson

Jag har arbetat som lärare på Kyrkskolan i Gagnef sedan år 2000. Jag är legitimerad lärare 1-7, med behörighet i ämnena Matte, svenska, bild, SO, NO och teknik. Jag har lång erfarenhet av läraryrket och har arbetat i grundskolans alla stadier från åk1 till åk 9. Just nu arbetar jag som matte/NO lärare i åk 5 och 6. Undervisar även SO i åk 3.

Mitt mål med läraryrket är att synliggöra lärandeprocessen för barnen, att de vet vad som förväntas av dem och vilka kunskapskrav de arbetar med. Alla elever ska känna att de lyckas och utvecklas efter sina förutsättningar. Elever behöver bli sedda och respekterade, att någon tror på dem gör att eleverna utvecklas positivt. Att ha tydliga mål, rutiner och struktur i undervisningen gör att eleverna känner sig mer motiverade och undervisningen får en mening. Om man dessutom har roligt tillsammans så fördjupas kunskaperna ytterligare. Jag vill arbeta för att utveckla undervisningen och sprida goda exempel som ökar elevernas motivation och måluppfyllelse.

Mitt utvecklingsuppdrag som förstelärare är att koordinera den verksamhets förlagda utbildning (VFU) för de studenter från högskolan som gör sin VFU i Gagnefs kommun. Jag har stor fördel med att arbeta mot högskolan där jag får ta del av aktuell forskning och annan skolutveckling. Jag vill bidra till utvecklingen på skolan genom att öka utbytet med aktuell forskning och kontakten med högskolan Dalarna. Jag vill inspirera så många som möjligt att ta emot lärarstudenter. När man tar emot studenter får man så mycket tillbaka. Det ger en vinnarsituation där studenten får ta del av lärarens erfarenheter medan studenten delar med sig av sin nya utbildning. Det är väldigt givande och stimulerande att få in nya pedagogiska idéer i sin verksamhet. En viktig del i detta arbete är att lyfta fram alla fördelar med läraryrket så att verksamma lärare påverkar studenterna positivt så att de väljer att stanna kvar i läraryrket.

 

Maria Nalén

Jag är legitimerad 1-7 lärare och har även en speciallärarexamen. För närvarande arbetar jag som speciallärare på Djuråsskolan f-6, vilket är ett mycket varierande och inspirerande arbete. Som en del i skolans Elevhälsoteam har jag i uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, vilket kan handla om att förebygga inlärningssvårigheter och individanpassa för elever i behov av särskilt stöd, allt för att eleven ska må bra, utvecklas och nå sina mål. Min profession är inom språk-, skriv- och läsutveckling och jag ägnar mycket tid till att på olika sätt stödja och underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Tillsammans med skolans andra förstelärare är jag med och leder BFL (Bedömning för lärande), vilket är ett av Djuråsskolan utvecklingsuppdrag. BFL är ett förhållningssätt till elever och ett arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund. Det handlar om att möta eleverna och synliggöra deras lärande, hjälpa dem att se var de befinner sig (vad de kan), vart de ska (vilket målet är) och hur de ska göra för att nå sina mål. Fokus är på elevens lärprocess och att använda bedömning som ett redskap för kunskapsutveckling men även för utveckling av undervisningen.

Att arbeta som speciallärare är ett mycket roligt uppdrag och något som jag tänker fortsätta med ett bra tag framöver!

 

Roger Tinnerholm

Jag arbetar som förstelärare på Djuråsskolan i Gagnefs kommun. Jag är legitimerad lärare och gick min utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm. 2001 började jag jobba som slöjdlärare i Smedjebacken. Sedan 2012 har jag jobbat på Djuråsskolan, där jag undervisar i slöjd från årskurs tre till och med årskurs nio. Mitt försteläraruppdrag påbörjade jag hösten 2014.

Som utgångspunkt i undervisningen jobbar jag med att varje elev ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Det är viktigt att skapa goda relationer med eleverna och försöka få dem att känna lust för lärande och att vilja utvecklas. Undervisningen skall vara meningsfull för eleven. På vår skola är vi fyra förstelärare som tillsammans driver ett utvecklingsarbete med Bedömning För Lärande. Vi planerar och genomför projektet kollegialt på skolan med litteraturstudier, planeringsuppgifter, diskussionsgrupper och klassrumsbesök

 

Erik Bergman

Jag jobbar på Djuråsskolans högstadium sedan åtta år tillbaka. Jag är i grunden biologi- och naturkunskapslärare för gymnasiet men undervisar NO och teknik i skolåren sju till nio. Sedan hösten 2014 har jag även ett uppdrag som förstelärare i kommunen.

Min undervisning utgår från mina elever och jag strävar hela tiden efter att entusiasmera och engagera dem genom att verklighetsförankra undervisningen där det är möjligt. I annat fall försöker jag att använda elevnära metaforer för att förklara komplexa samband. Utöver detta försöker jag att delge eleverna så många av naturvetenskapens begrepp som möjligt.

Genom att se varje individ i klassrummet och skapa relationer med dem får jag en trygg klassrumsmiljö som möjliggör för alla att nå så långt som möjligt. Jag är även engagerad i arbetet med trygghet och normer på skolan genom vårt trygghetsteam.

När jag sökte tjänsten som förstelärare ville jag jobba med kollegialt lärande då jag tror på iden att inom en profession lära av varandra. På Djuråsskolan har jag tillsammans med mina tre förstelärarkollegor getts möjlighet att bland annat jobba med just det inom ramen för ”Bedömning för lärande”. Det är roligt och utmanande att vara med och leda ett projekt där vi lär tillsammans inom kollegiet!

Jag försöker att hela tiden vara ett bollplank till mina kollegor samtidigt som jag känner en stor ödmjukhet inför allas olika kompetenser!

 

Anna-Lena Stenquist

Jag arbetar som lärare på Mockfjärdsskolan och min yrkeskarriär närmar sig 25 år, varav de flesta på Mockfjärdsskolan högstadium. Jag trivs i skolans värld där nya utmaningar och nya möjligheter dyker upp varje dag. Jag är legitimerad lärare i engelska, franska, spanska och svenska.

Jag värnar om var och ens rätt till språk/ flera språk för att kunna verbalisera, konkretisera och förverkliga sina tankar och drömmar i livet.

Jag ser språket som basen i vår trygghet och vår identitet; därför vill jag utveckla språkinriktning och kommunikation i allt lärande. Alla behöver sätta ord på sina tankar, ny kunskap blir min först när jag får möjlighet att berätta vad jag lärt mig, att diskutera med någon annan, att formulera mig på mitt språk.

Jag värnar även om att vi ger eleven tydliga riktlinjer för vad vi förväntar oss och hur vi bedömer inom ett arbetsområde. Med tydliga mål och rätt stöttning och uppmuntran känner man att man själv styr sitt lärande och motivationen ökar.

Som förstelärare i Gagnefs kommun arbetar vi med att leda utvecklingen av undervisningen, att leda pedagogiska diskussioner och att stödja och coacha kollegor.

Jag tror mycket på det kollegiala lärandet och på att det är viktigt att vi arbetar tillsammans för våra elever. Självklart är samarbetet inom stadier och ämnen det första steget men jag anser att oavsett vilken behörighet vi har och i vilken skolform vi arbetar så har vi mycket att lära av varandra. Det är min övertygelse att vi, genom ett arbetssätt där vi lär oss nya saker, diskuterar, reflekterar och analyserar tillsammans, kan nå så mycket längre än om var och en jobbar med sitt.

Under läsåret 2015/16 leder vi förstelärare i Mockfjärd PRIO -arbetet. PRIO är prioriterade områden som vi behöver utveckla på skolan och i nuläget arbetar vi med undervisningsprocessen där planering och samplanering står i fokus. Vi hjälps åt att förbättra hur vi kan synliggöra och konkretisera målen, arbetet, hur vi bedömer och dokumenterar.

Vi arbetar även med elevvårdsprocessen, att göra den tydlig och enkel så att den blir en naturlig och självklar del i arbetet.

 

Monika Eriksson

Jag arbetar på Mockfjärdsskolan som speciallärare mot åk 7-9. Jag är legitimerad lärare i matematik, idrott, teknik samt biologi. Jag inspireras dagligen i mitt arbete genom reflektion och att utveckla min kompetens i undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Jag anser att alla mina kollegor har stor kunskap och erfarenheter och genom att skapa mötes forum kan vi alla dela med oss och ta del av varandras kompetenser, vilket resulterar i ett positivt kunskapsutvecklande bland pedagogerna. Jag arbetar med mottot: ”att göra skillnad”. Jag vill bygga goda relationer mellan pedagog och elev och öka elevens tilltro till sin egen förmåga samt hitta ”verktyg” för varje barn så att lärandet blir lustfyllt, meningsfullt och intressant Jag vill utveckla det kollegiala lärandet som jag ser är en del av kärnan för skolutveckling.

Mitt mål som förstelärare är att dela aktuell forskning och min och andra pedagogers kunskap med kollegiet och andra intressenter inom kommunen. Jag vill skapa forum där pedagogernas erfarenheter diskusskuteras och problematiseras utifrån frågeställningar som: Vad är problemet? Hur kan vi ”stärka” eleven i sitt kunskapande/ utveckling mot målen? Vem gör vad?

Nödvändiga diskussioner för att stärka arbetet kring och om elever i behov av stöd. Det känns också viktigt att stärka kollegiet i sin förståelse för elever i behov av stöd och tillsammans hitta ”nycklarna” till elevens lärande. Jag vill också delge pedagogiska verktyg som jag upplever fungerar i ett klassrum utifrån min erfarenhet. Det kan handla om IKT-utveckling, anpassat material, arbetsmiljöanpassningar, förhållningssätt, vilket språk vi använder, grupp-sammansättningar och forskning. Genom detta skapar vi en levande kompetensutveckling i vårt dagliga arbete!

Under läsåret 15/16 jobbar vi förstelärare på Mockfjärdsskolan, tillsammans med följande prioriterade områden utifrån SKL:s PRIO- kartläggning: Elevhälsan, pedagogiska planeringar, mötesstruktur, kollegialt lärande och resultatuppföljning

 

Erika Aho

Jag arbetar sedan 2013 på Mockfjärdsskolan som lärare i svenska som andraspråk. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk. För närvarande går jag även en forskarutbildning vid Karlstads Universitet, där jag fokuserar nyanlända elevers lärande.

Jag är en energisk och engagerad lärare som verkligen brinner för stunderna i klassrummet. Min pedagogiska grundtanke är att dialog och samverkan, riklig praktik, trygg miljö och integration skapar möjligheter för elever att utveckla goda språkliga förmågor i svenska så att de kan studera vidare eller komma in i arbetslivet i framtiden. Elevernas utveckling och lärande är min ledstjärna. En skolverksamhet ska vara såväl kunskapsutvecklande som skapande och tillåtande. Detta kräver att jag som lärare är flexibel och ständigt redo att utveckla min undervisning efter elevernas behov och intressen och att jag bygger min undervisning på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. I en klassrumsmiljö som eleverna trivs i och med en tydlig struktur och fasta lektionsrutiner tror jag att eleverna blir trygga och kreativa. Min förhoppning är att eleverna under mina lektioner känner att de ges möjlighet och ledning för att växa och utvecklas. Som förstelärare i kommunen har jag också ett uppdrag att samverka med mina kollegor så att vi kan utveckla vårt gemensamma lärande för elevernas bästa.

 

Pia Peters

Sedan drygt ett år tillbaka arbetar jag som lärare på Mockfjärdsskolan. Tidigare har jag arbetat på Gagnefs kommuns andra högstadieskola, Djuråsskolan. Jag undervisar åk 7-9 i matematik, biologi, fysik, kemi och teknik. I min tjänst ingår även mentorskap i en åk 9.

Jag är legitimerad lärare åk 3-9 i ämnena matematik, biologi, fysik, kemi och teknik samt har även behörighet att undervisa på gymnasieskolan i biologi, hållbart samhälle, naturvetenskaplig specialisering samt naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.

Min främsta uppgift som förstelärare är att fortsätta undervisa samt utveckla undervisningen inom matematik och No-ämnena. Det innebär även att få till ett väl fungerande samarbete mellan ma/NO-lärarna på Mockfjärdsskolan högstadie. Vi ska tillsammans planera, utvärdera och utveckla matematikundervisningen och även NO-Tk-undervisningen. Hittills har uppgiften även varit att vara gruppledare för en av PRIO-grupperna som ska komma med förslag på hur arbetet på Mockfjärdsskolan ska bli ännu bättre. (PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av bland andra SKL. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan).

Förutom att fortlöpande bidra till utvecklingen på skolan är min strävan även att oupphörligt utveckla min egen undervisning. Jag vill att mina elever känner att de är i centrum, att de är delaktiga i undervisningen, att de känner sig trygga, att flexibiliteten är stor samt att de uppmuntras till livslångt lärande.

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-10
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Utvecklingsledare
Åsa Nordlund
Telefon: 0241-152 53
E-post: asa.nordlund@gagnef.se

Länkar

Skolverket- Förstelärare