undefined

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet!

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn mellan 1- 5 år och är en egen skolform som ingår i skolväsendet och utgör första steget i utbildningssystemet. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och vara ett komplement till hemmet. Leken är viktig och nödvändig för barns utveckling och lärande och ligger till grund för den pedagogiska verksamheten. 

Vad är förskola idag?

Förskolans kvalité är betydelsefull för barns utveckling och lärande. Allt fler barn går i förskolan under en allt längre period av sitt liv. Barndomen pågår i förskolan idag. 95 procent av tre- till femåringar är inskrivna i förskolan.

Det pedagogiska uppdraget har stärkts genom att läroplanen har förtydligats med nya mål för barns språkliga och matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik. Dessutom har förskollärares pedagogiska ansvar tydliggjorts och nya avsnitt för förskolechefens ansvar samt för uppföljning, utvärdering och utveckling har tillkommit.

Den 1 juli 2011 började den nya skollagen och förändringarna i förskolans läroplan att gälla. Förskolan blev en integrerad del av skolväsendet i syfte att befästa förskolans ställning, som den första delen i utbildningssystemet samt för att förstärka dess kvalitet och likvärdighet. Detta innebär att flera av de skolformsövergripande bestämmelserna i skollagens inledande kapitel kommer att gälla även förskolan, bland annat övergripande mål för utbildningen.

All utbildning ska vila på vetenskaplig grund säger skollagen. Det gäller även utvärderingsmetoderna. Förskollärarna har ett särskilt ansvar för att utvärderingen sker i enlighet med det som krävs. Det särskilda ansvaret är utifrån förskollärarens utbildning. 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-02-13
Sidansvarig: Christel Jansson
Kontakt

Else-Britt Johansson
Telefon: 0241-15435
E-post: else-britt.johansson@gagnef.se

Kontakt

Christina Glaad
Telefon: 0241-154 00
E-post: christina.glaad@gagnef.se

Länkar

Förskolan, Skolverket

Förskolan är till för ditt barn, Skolverket

Läroplan för förskolan, rev. 2010

Barnkonventionen

Blogg: Förskolan i fokus
 • Att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten i förskolan

  Skolverkets film på cirka 6 minuter tål att ses om gång på gång! Magdalena Karlsson berättar om vad det är vi ska dokumentera, följa upp, utvärdera, analysera och utveckla! Se filmen här! UR Samtiden...

 • Debatt om förskolan i DN

  Publicerad: 27 januari, 2016    Förskolan har blivit en självklarhet i vårt samhälle. Många kritiserar och ifrågasätter innehållet och formerna – men det finns inget utrymme i debatten för...

 • Flerspråkiga barn och lärplattor

  Förskolebarn som talar flera språk är extra hjälpta av lärplattor. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. Läs mer på svt.se. Här hittar du avhandlingen i sin helhet, Appar oc...

 • Äntligen!!!

  Lansering av LIKA-verktyget för förskolan! LIKA är ett är ett värderingsverktyg att använda som stöd i arbetet med skolans och förskolans digitalisering och har funnits tillgängligt på webben se...

 • "Skärmtid är ett förlegat begrepp"

  Tjugo år efter att Sverige fick massanvändning av internet diskuterar vi fortfarande hur farligt nätanvändning kan vara för barn och vuxna. ”Att försöka räkna ut vad som är skärmtid under en dag är i...